KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

Điện thoại: (0262) 3825808

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/ktncn 

 

NGÀNH SƯ PHẠM VẬT LÝ

Mã Ngành: 7140211 – Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A02, C01

www.fb.com/suphamvatlytaynguyen

Đào tạo cử nhân Sư phạm Vật lý có kiến thức về ngành sư phạm; Có phương pháp tư duy logic, có tiềm lực để nâng cao trình độ khoa học và nghiệp vụ sư phạm, có khả năng nghiên cứu khoa học; Có trình độ giảng dạy Vật lý;

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Giảng dạy môn Vật lý tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; Giảng dạy môn Vật lý và môn Khoa học tự nhiên ở trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung học chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm đào tạo nghề.

+ Làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học Vật lý, trung tâm nghiên cứu giáo dục, các cơ quan hay cơ sở sản xuất có liên quan đến lĩnh vực Vật lý.

Toàn cảnh ngành sư phạm Vật lý

Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ngành Sư phạm Vật lý

Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ngành Sư phạm Vật lý

Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ngành Sư phạm Vật lý

Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ngành Sư phạm Vật lý

Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ngành Sư phạm Vật lý

Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ngành Sư phạm Vật lý

Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ngành Sư phạm Vật lý

Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ngành Sư phạm Vật lý

Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ngành Sư phạm Vật lý

Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ngành Sư phạm Vật lý

Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ngành Sư phạm Vật lý