KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

Điện thoại: (0262) 3825808

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/ktncn 

 

Ngành Sư phạm Hóa học

Mã Ngành: 7140212 – Tổ hợp môn: A00, B00, D07

 

Đào tạo cử nhân sư phạm Hóa học có kiến thức về ngành sư phạm; Có phương pháp tư duy logic, có tiềm lực để nâng cao trình độ khoa học và nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng được yêu cầu mới giáo dục, có khả năng nghiên cứu khoa học; Có trình độ giảng dạy Hoá học; Có khả năng tự học và học lên các bậc cao hơn.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Giảng dạy môn Hóa học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên;

+ Làm việc tại các công ty sản xuất, kinh doanh hóa chất, phân bón;

+ Nghiên cứu viên trong các Viện, trung tâm và các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến hóa học, môi trường và nghiên cứu giáo dục.