KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Điện thoại: (0262) 3812591

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/klyluan

 

Ngành Giáo dục chính trị

Mã Ngành: 7140205 – Tổ hợp môn: C00, C19, C20, D66

Ngành Sư phạm Giáo dục chính trị đào tạo giáo viên trung học phổ thông có năng lực thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân từ góc độ kinh tế, pháp luật; có kĩ năng sống và bản lĩnh để học tập, làm việc và sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân và hội nhập quốc tế. Có kỹ năng sư phạm; đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

+ Giảng dạy môn giáo dục công dân (Giáo dục kinh tế và pháp luật) ở trường trung học phổ thông.

+ Giảng dạy các môn lý luận chính trị ở trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

+ Công tác ở các tổ chức trong hệ thống chính trị.