KHOA SƯ PHẠM

Điện thoại: (0262) 3853278

Website: http://www.ttn.edu.vn/khoasupham

Ngành Giáo dục thể chất

Mã Ngành: 7140206 – Tổ hợp môn: T01, T20

Ngành Giáo dục Thể chất đào tạo giáo viên có trình độ đại học, có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và phát triển môn học giáo dục thể chất.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

+ Giáo viên tại các trường phổ thông (tiểu học; trung học cơ sở, trung học phổ thông), giảng viên các trường cao đẳng, đại học

+ Huấn luyện viên giáo dục thể chất, huấn luận viên thể thao.