KHOA NGOẠI NGỮ

Điện thoại: (0262) 3811372

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/kngoaingu 

 

Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã Ngành: 7220201 – Tổ hợp môn: D01, D14, D15, D66

Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, có khả năng tham gia và tự nghiên cứu khoa học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Cán bộ nghiên cứu, biên dịch, phiên dịch, cán bộ chuyên trách về tiếng Anh tại các cơ quan, lĩnh vực có sử dụng tiếng Anh.

+ Chuyên viên và quản lý tại các bộ phận trường học, các cơ sở quản lý giáo dục, các cơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp với chuyên môn.