KHOA NGOẠI NGỮ

Điện thoại: (0262) 3811372

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/kngoaingu 

 

Ngành Sư phạm Tiếng Anh

Mã Ngành: 7140231 – Tổ hợp môn: D01,D14,D15,D66

Đào tạo cử nhân sư phạm Tiếng Anh có đủ kiến thức về ngôn ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các cơ sở giáo dục và trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Giáo viên, cán bộ giảng dạy tại các cơ sở dạy tiếng Anh ở các cấp học như tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học.

+ Phiên dịch tiếng Anh hoặc những công việc có sử dụng tiếng Anh trong các tổ chức, công ty…

+ Chuyên viên và quản lý tại các bộ phận trường học, các cơ sở quản lý giáo dục, các cơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp với chuyên môn.