KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Điện thoại: (0262) 3812591

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/klyluan

 

Ngành Triết học

Mã Ngành: 7229001 – Tổ hợp môn: C00, C19, D01, D66

Triết học (Philosophy) là ngành nghiên cứu về những vấn đề cơ bản của con người, thế giới quan, sự tồn tại, quy luật, giá trị, ý thức. Ngành Triết học khác những bộ môn khác ở chỗ cách thức giải quyết vấn đề, tính phê phán và phương pháp tiếp cận có hệ thống.

Ngành Triết học trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về  Triết học, giúp nắm vững lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về thế giới quan duy vật biện chứng. Triết học cung cấp các kỹ năng sống quan trọng trong cả công việc chuyên môn và đời sống cá nhân cho các sinh viên. Bao gồm: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích, phán đoán, kỹ năng thuyết phục và đàm phán…

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Nghiên cứu tại các cơ quan thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

+ Giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các cơ sở giáo dục.

+ Làm việc tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

+ Làm cán bộ phóng viên, biên tập viên báo chí, truyền hình; kinh doanh, đầu tư; luật sư…