Mã ngành: 7340301 – Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Kế toán (Accountant) là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân… Đối tượng của Kế toán chính là sự hình thành, biến động của tài sản mà kế toán cần phản ánh, được thể hiện ở hai mặt là tài sản và nguồn vốn trong quá trình hoạt động của đơn vị.

Ngành Kế toán đào tạo 2 chuyên ngành: Kế toán và Kế toán – Kiểm toán. Chương trình đào tạo giúp sinh viên nắm vững những kiến thức liên quan đến lĩnh vực kế toán và kế toán kiểm toán. Có khả năng thực hành các nghiệp vụ kế toán, kiểm toán trong các doanh nghiệp,  đơn vị hành chính sự nghiệp…

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm công tác kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp và các đơn vị khác.