Mã ngành: 7310101 – Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Kinh tế là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và dịch vụ. Kinh tế học cũng nghiên cứu cách thức xã hội quản lý các nguồn tài nguyên (nguồn lực) khan hiếm của nó. Nghiên cứu Kinh tế học nhằm mục đích giải thích cách thức các nền kinh tế vận động và cách tác nhân kinh tế tương tác với nhau. Các nguyên tắc kinh tế được ứng dụng trong đời sống xã hội, trong thương mại, tài chính và hành chính công, thậm chí là trong ngành tội phạm học, giáo dục, xã hội học, luật học và nhiều ngành khoa học khác.

Nhà kinh tế học nghiên cứu các tình huống, điều kiện kinh tế của một quốc gia, quốc tế hoặc những đặc trưng riêng của từng ngành, từng vùng, đưa ra các học thuyết, lý thuyết kinh tế. Trên cơ sở đó, nhà kinh tế học tư vấn, hỗ trợ các chính trị gia và các nhà sản xuất lập kế hoạch phát triển kinh tế sao cho việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ cân đối và có hiệu quả nhất và chỉ ra cho họ những điểm mất cân bằng của nền kinh tế để có chính sách điều chỉnh.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

Sinh viên tốt nghiệp làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước các cấp,  các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính – tín dụng, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tư vấn về các vấn đề kinh tế vĩ mô, vi mô và kinh tế chuyên ngành.