Mã ngành: 7310105 – Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Kinh tế phát triển đào tạo cử nhân kinh tế có thể phân tích, tham gia hoạch định và tư vấn thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội ở các cấp, ngành và lĩnh vực; quản lý các quá trình phát triển; xây dựng, phân tích, thẩm định và chỉ đạo thực hiện các chương trình và dự án phát triển; phân tích và dự báo kinh tế – xã hội; mô hình hóa tăng trưởng kinh tế; tổ chức các hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế, thực hiện các dự án phát triển với nước ngoài. Vì vậy, cơ hội việc làm ngành Kinh tế phát triển rất rộng mở.

Sinh viên theo học ngành Kinh tế phát triển, sau khi ra trường có thể làm việc tại các dự án phát triển, các tổ chức phát triển và các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước với các công việc như:

  • Phân tích thực trạng kinh tế – xã hội của cộng đồng, quốc gia;
  • Tham gia lập kế hoạch và thực thi dự án phát triển;
  • Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích và tham gia hoạch định chính sách phát triển;
  • Tham gia lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tư vấn giải pháp, chính sách phục vụ cho phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực chính sách công, phát triển bền vững;
  • Nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học liên quan đến kinh tế học, kinh tế phát triển, chính sách công, kinh tế môi trường, phát triển bền vững.

Với những công việc trên, sinh viên có thể làm việc tại:

  • Các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế – xã hội;
  • Các bộ và cơ quan ngang bộ, các sở, ban ngành ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  • Các viện nghiên cứu kinh tế, các trường Đại học, Cao đẳng;
  • Làm việc cho các dự án phát triển kinh tế, các tổ chức trong và ngoài nước;
  • Bộ Kế hoạch – đầu tư, các vụ kế hoạch của các bộ, sở kế hoạch của tỉnh, phòng kế hoạch các quận (huyện).