KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP

Điện thoại: (0262) 3 853279 – Fax: (0262) 3813953

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/knonglam

NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Mã ngành: 7850103 – Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,A02,B00

Quản lý đất đai (Land Management) là ngành đào tạo về công tác quản lý đất đai, lập hồ sơ địa chính phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân. Mục tiêu của ngành này là đào tạo sinh viên có đủ phẩm chất đạo đức, văn hóa, năng lực chuyên môn để có thể quản lý được đất đai.

Theo học ngành Quản lý đất đai, sinh viên sẽ nắm được những kiến thức chuyên môn như:

  • Nắm vững kiến thức cơ bản về công nghệ địa chính, các nguyên tắc, quy trình, kế hoạch sử dụng đất.
  • Hiểu được các quy định chính sách của nhà nước về quản lý đất đai cũng như các thủ tục hành chính liên quan.
  • Hiểu được những kiến thức cơ bản nhất về đầu tư, kinh doanh, có khả năng đo vẽ, chỉnh lý và thành lập nên các bản đồ trong chuyên ngành quản lý đất đai.
  • Thực hiện đúng quy trình, thủ tục đăng ký đất đai, lập, cập nhật, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính.
  • Có khả năng thống kê, kiểm kê đất đai các cấp; lập được phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
  • Đánh giá được tiềm năng đất đai, hiện trạng sử dụng đất và xây dựng phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch đô thị và khu dân cư.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Cơ quan quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường, cán bộ địa chính các cấp.

+ Doanh nghiệp dịch vụ Tài nguyên và Môi trường.

+ Viện nghiên cứu về Tài nguyên và Môi trường.