Năm học 2021-2022, trường THCS & THPT Đông du tuyển dụng 11 giáo viên ở 7 bộ môn. Chi tiết xem thông tin kèm theo.

Link thông báo tuyển dụng của trường THCS và THPT Đông Du: https://dongduschool.edu.vn/tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-nam-hoc-2021-2022/

Fanpage Việc làm – Khởi nghiệp Đại học Tây Nguyên: www.facebook.com/VieclamDHTN