Mã ngành: 7140247

Tổ hợp xét tuyển: A00,A02,A16,D90

Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (tiếng Anh là Natural Science Education) là ngành đào tạo giáo viên dạy tích hợp liên môn Vật lý, Hóa học và Sinh học, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên hiện hành để dạy môn Khoa học tự nhiên tại các trường Trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Với đội ngũ giảng viên có trình độ cao và đã nhiều năm đào tạo Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Trường Đại học Tây Nguyên có đủ năng lực để đào tạo giáo viên Sư phạm Khoa học Tự nhiên có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt đáp ứng tất cả các yêu cầu nghề nghiệp về giảng dạy, nghiên khoa học trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

– Giáo viên giảng dạy, giáo viên hướng dẫn thực hành môn Khoa học tự nhiên ở các trường Trung học cơ sở.

– Chuyên viên, cán bộ quản lí ở các trường học, các cơ quan quản lí và nghiên cứu giáo dục.

– Nghiên cứu viên tại các trung tâm, viện nghiên cứu giáo dục.

– Nhân viên làm việc ở các công ty hoạt động về giáo dục (công ty sách và thiết bị trường học; trung tâm bồi dưỡng văn hóa, kiến thức, …).