Văn phòng Quan hệ doanh nghiệp và Khởi nghiệp (Office of Business Relations and Entrepreneurship Support- OBREES) là đơn vị hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp.
Hoạt động của Văn phòng được Dự án V2Work (Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và phát triển kỹ năng khởi nghiệp”) tài trợ thông qua chương trình Erasmus+ của Uỷ ban Châu Âu.
Các hoạt động chính của Văn phòng bao gồm: hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp (thông qua các khóa đào tạo, hội thảo, hoạt động tư vấn…) và hợp tác, liên kết với doanh nghiệp và các đơn vị tuyển dụng trong việc đào tạo nhân lực và tuyển dụng nhân sự.