Home/Ngành đào tạo Đại học

Kinh tế

Mã ngành: 7310101 - Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Kinh tế là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và [...]

2021-03-26T11:45:04+07:00March 26th, 2021|Ngành đào tạo Đại học|

Quản lý đất đai

KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP Điện thoại: (0262) 3 853279 – Fax: (0262) 3813953 Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/knonglam NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Mã ngành: 7850103 - Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,A02,B00 Quản lý đất đai (Land Management) là [...]

2021-03-26T10:14:48+07:00March 26th, 2021|Ngành đào tạo Đại học|

Bảo vệ thực vật

KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP Điện thoại: (0262) 3 853279 – Fax: (0262) 3813953 Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/knonglam NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT Mã ngành: 7620112 - Tổ hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08   Bảo vệ thực [...]

2021-03-26T10:08:38+07:00March 26th, 2021|Ngành đào tạo Đại học|

Lâm Sinh

KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP Điện thoại: (0262) 3 853279 – Fax: (0262) 3813953 Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/knonglam  Ngành LÂM SINH Mã Ngành: 7620205- Tổ hợp môn: A00, A02, B00, B08 Lâm sinh (Silviculture) là ngành đào tạo các cán [...]

2021-03-26T10:01:14+07:00March 26th, 2021|Ngành đào tạo Đại học|

Công nghệ thực phẩm

KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP Điện thoại: (0262) 3 853279 – Fax: (0262) 3813953 Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/knonglam  Ngành Công nghệ thực phẩm Mã Ngành: 7540101 - Tổ hợp môn: A00, A02, B00, B08 Công nghệ thực phẩm (Food [...]

2021-03-26T09:43:03+07:00March 26th, 2021|Ngành đào tạo Đại học|