Home/Ngành đào tạo Đại học

Quản lý đất đai

KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP Điện thoại: (0262) 3 853279 – Fax: (0262) 3813953 Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/knonglam NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Mã ngành: 7850103 - Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,A02,B00 Quản lý đất đai (Land Management) là [...]

2023-07-05T08:39:07+07:00March 26th, 2021|Ngành đào tạo Đại học|

Bảo vệ thực vật

KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP Điện thoại: (0262) 3 853279 – Fax: (0262) 3813953 Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/knonglam NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT Mã ngành: 7620112 - Tổ hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08   Bảo vệ thực [...]

2023-07-05T08:39:17+07:00March 26th, 2021|Ngành đào tạo Đại học|

Lâm Sinh

KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP Điện thoại: (0262) 3 853279 – Fax: (0262) 3813953 Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/knonglam  Ngành LÂM SINH Mã Ngành: 7620205- Tổ hợp môn: A00, A02, B00, B08 Lâm sinh (Silviculture) là ngành đào tạo các cán [...]

2023-07-05T08:40:02+07:00March 26th, 2021|Ngành đào tạo Đại học|

Khoa học cây trồng

KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP Điện thoại: (0262) 3 853279 – Fax: (0262) 3813953 Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/knonglam  Ngành Khoa học cây trồng Mã Ngành: 7620110 - Tổ hợp môn: A00, A02, B00, B08 Khoa học cây trồng (Crop Science) [...]

2023-07-05T08:41:05+07:00March 9th, 2021|Ngành đào tạo Đại học|

Chăn nuôi

KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y Điện thoại: (0262) 3825496 Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/kcn   Ngành Chăn nuôi Mã Ngành: 7620105 - Tổ hợp môn: A02,B00,B08,D13 Đào tạo kỹ sư Chăn nuôi, có kiến thức và kỹ năng [...]

2023-07-05T08:41:38+07:00March 8th, 2021|Ngành đào tạo Đại học|

Thú y

KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y Điện thoại: (0262) 3825496 Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/kcn   Ngành Thú y Mã Ngành: 7640101 - Tổ hợp môn: A02,B00,B08,D13 Đào tạo bác sỹ Thú y có kiến thức, năng lực chuyên [...]

2023-07-05T08:41:51+07:00March 8th, 2021|Ngành đào tạo Đại học|

Triết học

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Điện thoại: (0262) 3812591 Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/klyluan   Ngành Triết học Mã Ngành: 7229001 - Tổ hợp môn: C00, C19, D01, D66 Triết học (Philosophy) là ngành nghiên cứu về những vấn đề [...]

2023-07-05T08:42:02+07:00March 8th, 2021|Ngành đào tạo Đại học|

Giáo dục chính trị

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Điện thoại: (0262) 3812591 Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/klyluan   Ngành Giáo dục chính trị Mã Ngành: 7140205 - Tổ hợp môn: C00, C19, C20, D66 Ngành Sư phạm Giáo dục chính trị đào [...]

2023-07-05T08:42:11+07:00March 8th, 2021|Ngành đào tạo Đại học|