Click vào tên ngành để xem mô tả về ngành, cơ hội việc làm và các thông tin khác:

    1. Y khoa 
    2. Điều dưỡng 
    3. Kỹ thuật xét nghiệm y học
    4. Giáo dục Mầm non
    5. Giáo dục Tiểu học
    6. Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai
    7. Sư phạm Ngữ văn
    8. Sư phạm Tiếng Anh
    9. Giáo dục Chính trị
    10. Giáo dục Thể chất
    11. Sư phạm Toán học 
    12. Sư phạm Vật lý
    13. Sư phạm Hoá học
    14. Sư phạm Sinh học
    15. Sư phạm Khoa học tự nhiên* 
    16. Ngôn ngữ Anh
    17. Triết học
    18. Văn học
    19. Kinh tế
    20. Kinh tế phát triển
    21. Kinh tế nông nghiệp
    22. Quản trị kinh doanh
    23. Quản trị kinh doanh chất lượng cao* 
    24. Tài chính – Ngân hàng
    25. Kinh doanh thương mại
    26. Kế toán
    27. Sinh học
    28. Công nghệ sinh học
    29. Công nghệ Sinh học – Y dược
    30. Công nghệ thông tin
    31. Công nghệ thực phẩm
    32. Công nghệ sau thu hoạch
    33. Khoa học cây trồng
    34. Nông nghiệp Công nghệ cao*
    35. Bảo vệ thực vật
    36. Lâm sinh
    37. Quản lí tài nguyên rừng
    38. Quản lý đất đai
    39. Thú y
    40. Chăn nuôi 
    41. Công nghệ tài chính
    42. Tâm ký học giáo dục